Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΗΓΕΣ

Ανάλυση στατιστικού πίνακα

       Κατά την ανάλυση ενός στατιστικού πίνακα λαμβάνουμε υπόψη μας το θέμα, στο οποίο αναφέρεται, και προσπαθούμε να συσχετίσουμε τα αριθμητικά δεδομένα που περιλαμβάνει με τις ιστορικές μας γνώσεις
1Ο ΒΗΜΑ:  Δημιουργούμε μια εισαγωγική παράγραφο με τα εξής:
 α) τον τίτλο του πίνακα (δηλαδή το θέμα, στο οποίο αναφέρεται),
β) τη χρονική περίοδο που καλύπτει,
γ) τη μορφή – περιεχόμενα του πίνακα,
δ) την αξιοπιστία – αντικειμενικότητα των δεδομένων. [Αν τα στοιχεία του πίνακα είναι ολοκληρωμένα, επαρκούν πιθανόν για τη συναγωγή αξιόπιστων / αντικειμενικών συμπερασμάτων, ενώ αν οι πληροφορίες του πίνακα είναι ελλιπείς κι αποσπασματικές, τότε τα εξαγόμενα συμπεράσματα θα έχουν πιθανόν ενδεικτική αξία και σημασία].

2Ο ΒΗΜΑ
Προσπαθούμε να εντοπίσουμε – οριζόντια ή κάθετα – την εξέλιξη των αριθμητικών δεδομένων και τη σχέση τους με τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου. Σημειώνουμε τις περιπτώσεις αύξησης ή μείωσης των δεδομένων, την περιοδικότητα αυτών των εξελίξεων, τις κορυφώσεις ή τις αμβλύνσεις. Σχολιάζουμε τα υψηλότερα ποσοστά και προσπαθούμε στις επισημάνσεις μας να δώσουμε – πέρα από την περιγραφή – και μια πειστική εξήγηση με βάση τις ιστορικές μας γνώσεις.

3Ο ΒΗΜΑ
Αναφέρουμε το συμπέρασμα, που προκύπτει από τη μελέτη του πίνακα, το οποίο και στη συνέχεια αξιοποιούμε συσχετίζοντάς το με τα δεδομένα που διαθέτουμε από το σχολικό βιβλίο.
Στην περίπτωση, μάλιστα, που ο μαθητής καλείται να συνδυάσει τα δεδομένα ενός πίνακα με αυτά μιας πηγής, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι πρώτα σχολιάζουμε τον πίνακα και μετά επιχειρούμε να συσχετίσουμε τα συμπεράσματά μας με τις πληροφορίες του ιστορικού παραθέματος ( ή το αντίστροφο, ανάλογα ίσως και με τη σειρά τους στην ερώτηση) και στη συνέχεια με τις ιστορικές γνώσεις που παρέχει το βιβλίο. Στην απάντηση ο υποψήφιος πρέπει να αξιοποιήσει ειδική ορολογία
 Ειδική ορολογία: Παρατίθενται ορισμένες εκφράσεις και τεχνική ορολογία που μπορούν να αξιοποιηθούν για να επιτευχθεί η σύνδεση των στοιχείων του βιβλίου με τις πληροφορίες του πίνακα. 
Γενικά δεδομένα: στοιχεία, αριθμητικά δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, ποσοστά, αναλογίες, τιμές, επίπεδα, διαστάσεις, σύγκριση, διαφορά, συγκέντρωση, αυξομείωση, αθροιστικά, διακύμανση, κατανομή, αναλογίες, διαφορές, ομοιότητες, αριθμοί, γενικό πλάνο – εικόνα, φάσεις, χρονικό διάστημα, περίοδος, ετήσιος, ποσοστό επί του συνόλου, όρια, παγίωση, σταθεροποίηση, διάρκεια.
Αρνητικά δεδομένα: ύφεση, κάμψη, μείωση, περιορισμός, άμβλυνση, αναστολή, παρακμή, έλλειψη, καθοδική πορεία, στασιμότητα, καθυστέρηση, έλλειμμα, υποδιπλασιασμός…
 Θετικά δεδομένα: αύξηση, έξαρση, διόγκωση, μεγέθυνση, διεύρυνση, εξέλιξη, πλήθυνση, ανοδική πορεία, ανάπτυξη, προώθηση, ακμή, κορύφωση, πλεόνασμα, διπλασιασμός, υπερδιπλασιασμός…]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου